នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/slm12-cons...agriculture

Access Agriculture Training Video

The main aim is to reduce costs and improve profitability. Soil health is improved as is soil moisture. Zambia is leading the way in Sub-Saharan Africa and this programme shows how the technique is practiced.

Available Languages: 

ArabicBambaraBembaBurmeseChitonga / TongaEnglishFonFrenchFulfulde (Cameroon)GhomalaKalenjinKikuyuKinyarwanda / KirundiKiswahiliLugandaLuo (Uganda)Ngakarimojong / KaramojongPeulh / Fulfuldé / PulaarSpanishTeluguUrduWolof