នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/wasp-prote...s-our-crops

Access Agriculture Training Video

By keeping live barriers with flowers around your fields, you help to protect the wasps and the other good insects. And it is easier to produce quinoa without insecticides while conserving our fertile soil.

 

Available languages

Arabic   Bambara   English   French   Luganda   Spanish