នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français, English,
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/taking-car...cal-chicken

AccessAgriculture Training Video

Provide a bed of wood shavings or dry grass to make it comfortable for the hens to lay their eggs. This helps to reduce moisture and decreases the chance of infestation by parasites. But these small parasitic insects are not the only problem. During their first few weeks the chicks are caged to protect them from predators and getting lost. These and other cheap and simple practices can help you raise healthy local chickens, feed your family and increase your income.

Arabic   Ateso   English   Fon   French   Kikuyu   Kiswahili   Persian   Spanish