នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

place.asburyseminary.edu/cgi/viewco...content.cgi

Abstract, The Asbury Journal, 2012

How does theology and theoryinfonn evangelical international development initiatives? The present article answers this question by reviewing the creation and growth of the international development industry, by outlining the dominant theory in evangelical development today, and by pointing to possible future directions. It argues that Transformational Development, currently the dominant evangelical development paradigm, has played a critical role in evangelical development theory and practice. But there are weaknesses to the theory. New voices, especially Wesleyan voices, are needed to shape evangelicalism's response to poverty in the 21 st century


ស្លាក

Transformational D...