នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

File:
Download [PDF File]    38MB
Author(s):
Vozzo, J. A. , United States. Forest Service.
Subject(s):
Trees -- Tropics -- Seeds. , Trees -- North America -- Seeds. , Tropical plants -- Seeds -- Identification. , Tropical plants -- North America -- Seeds -- Identification.
Format:
899 p.
Coverage:
tropics
Language:
English
Publisher:
U.S. Dept. of Agriculture, Forest Service
Year:
2002
Series:
USDA agriculture handbooks
Rights:
This item is authored by federal employees as part of their official duties and are therefore non-copyrightable and/or published by the federal government and now in the public domain.

ស្លាក

Tree Seeds