នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: বাংলা (bn), English (en), Français (fr), Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/managing-m...-vegetables

Access Agriculture Training Video

Farmers in India show how ladybird beetles kill mealybugs. By knocking mealybugs off the plants with a strong spray of water, they will die. You can also spray neem oil or an extract of bitter leaves mixed with water or urine. Some biological pesticides contain fungi that can kill mealybugs.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bangla   Chichewa / Nyanja   English   French   Kinyarwanda / Kirundi   Luganda   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Tamil   Tumbuka   Wolof