នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.youtube.com/user/beesontoastful/videos

Phil Chandler - the Barefoot Beekeeper has some videos on building and maintaining top bar hives.


ស្លាក

Beekeeping