នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

Technical Systems for Agriculture

132 pages, illustrated

Publication Details

  • Published: 1994
  • Publisher: AGROTEC, UNDP/OPS Regional Programme, Ag. Op. Technology, Borrowdale, Harare, Zimbabwe
  • ISBN-10: 0797413324
  • Dewey Decimal: 664.72
  • ECHO Library: 664.72 RUK

ស្លាក

Grain Milling