នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.growables.org/information/Tr...t/jackfruit.htm

Growables

Origin
No one really knows the Jackfruit's place of origin but it is believed to be indigenous to the rain forests of the Western Ghats. 2

Description
The jackfruit is the world's largest tree-borne fruit. The fruit can take on  the proportions of a large watermelon and can weigh more than 80 pounds. Oblong, spiky, oddly reticulated, the fruit dangle from the trunk and major branches on stout cords. A fruiting tree presents a sensational visual impact. The fruit possesses a fine tropical flavor. The tree is stately and handsome and serves as a beautiful shade tree when it reaches maturity. It deserves to be planted on a broad scale and its popularity as a dooryard tree in Florida is soaring. 8