នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/rotational...nal-grazing

Access Agriculture Training Video 

Pastures that are grazed continuously get exhausted and grow little forage for the animals. Divide your pasture in sections using a fence, and let the animals graze one section at a time. When the pasture plants are half-way eaten, move the animals to another section so that the pasture recovers, produces and lasts for a long time. You can enrich your pasture by adding good fodder plants. By growing green fodder in a corral or field, you can let the pasture rest during the dry season.

Available Languages: 

EnglishFrenchQuechuaSpanish