នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

handful tender Winged Bean leaves  

2

tbsp thick coconut milk  

2

  green chilies sliced

6

  red onions sliced

 

pinch turmeric

 

 

  salt to taste

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1.  Cut the leaves and mix with all the ingredients
  2. Cook for 5 minutes

ស្លាក

Winged Bean