នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1 ½

cups

breadfruit flour

 

½

cup

butter

melted

1

cup

sugar

 

2

 

eggs

 

1

tsp

vanilla extract

 

½

tsp

nutmeg

 

1/2

tsp

cinnamon

 

1

tsp

salt

 

1

tsp

baking soda

 

1

tsp

baking powder

 

½

cup

milk

 

1

 

lime

juice

3

medium

bananas

mashed

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

 1.  Preheat oven 350 degrees.
 2. Grease cake pan (loaf or bundt).
 3. Stir together melted butter and sugar.
 4. Add eggs and vanilla. Mix well
 5. Mix milk, lime juice and bananas. Fold into batter
 6. Combine breadfruit flour, baking soda, baking powder, salt, and spices. Add to batter.
 7. Spread batter evenly into cake pan.
 8. Bake 350 degrees for 40 minutes or until toothpick inserted into center comes out clean.
 9. Cool 10 minutes.
 10. Remove to wire rack to cool completely.
 11. Serves 10

Recipe Notes :


ស្លាក

Breadfruit Banana