នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Português (pt), Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Caused by Diseases, Pests or Mineral Deficiencies

The purpose of this booklet is to help farmers in remote areas prevent and control diseases and plagues in their crops. These farmers may not have access to agricultural extension officers or other experts who could diagnose the cause of the crop damage and suggest immediate steps to control it, or advise the farmers on how to prevent it from recurring in the future.

Before applying any pesticide in such an emergency situation, the farmer will have to determine the nature of the damage that has been done, i.e. he will have to know what type of damage-causing agent caused the problem. Was it caused by an insect, a mite, a fungal, bacterial or viral disease, a nematode or a nutrient deficiency? This book therefore focuses on these various groups of pests and pathogens to help explain the possible causes of and solutions to crop damage.

Version 1, 2004