នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr), Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/farmers-ri...s-guatemala

Access Agriculture Video

We farmers, men and women, have the right to sell our seeds, and to conserve and exchange them. If they would forbid us from marketing or selling our potato seed, this would simply end our lives, because that is what we depend on.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Bemba   Burmese   Chichewa / Nyanja   Chitonga / Tonga   English   French   Spanish   Tumbuka