នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Português (pt), Français (fr), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This booklet has been compiled to give information about how compost can be applied in the tropics and subtropics. It gives a simple description of the processes taking place in the soil and during composting. Practical suggestions are given for constructing a compost heap. A few selected compost methods and applications are given and a literature list has been added for supplementary information.

The reader is advised to first read through the whole booklet to get a general impression before looking for specific information. We welcome, with interest, any remarks, additions or queries about this booklet or related matters.

Version 7, 2005