នេះ Video មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Mandara (tbf), Bura-Pabir (bwr), Kanuri (kr), Hausa (ha), Fulah (ff),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This animation was created in collaboration with the Nigerian Ministry of Health, Nigeria CDC, and the UN Communications Team in Nigeria. This animation dispels common myths about Coronavirus and COVID-19. Stay informed, know the facts, do not share false information - together we can spread the word, not the virus!

Scientific Animations Without Borders (SAWBO) is a university based program. SAWBO transforms extension information on relevant topics such as agriculture, disease and women's empowerment, into 2D, 2.5D and 3D animations, which are then voice overlaid into a diversity of languages from around the world.

All SAWBO animations are made freely available to anyone wishing to use them for educational purposes. Animations can be downloaded from a diversity of SAWBO channels and used on computers, tablets, cell phones, TVs, and overhead projection systems.

SAWBO’s animations are FREELY available for you to use them for educational purposes.

 

To see if this video is available in other languages, click here