នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Covers new methods of putting worms to work for man.

Publication Details

  • Published: 1977
  • Publisher: Bookworm Publlishing Company
  • ISBN-10: 9916302008
  • Dewey Decimal: 639.754
  • ECHO Library: 639.754 GAD
  • បណ្ណាល័យ ECHO Asia: AL 29