នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

http://edn.link/fajcarp

Abstract, 2014, Fisheries and Aquaculture Journal

A study was conducted during April’2010-September’2010 with a view to compare the protein, lipid and carbohydrate contents in conventional and non-conventional feed items and to recommend suitable strategy in selecting feed item for the development of weed based fish farming in carp polyculture pond. The experiment was carried out at the Protein and Enzyme Research Laboratory, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Rajshahi University, Rajshahi. Six different conventional and non-conventional fish feed items like rice bran, wheat bran, mustard oilcake, Azolla, grass and banana leaves were tested to determine the nutrient contents under 6 treatments as T1, T2, T3, T4, T5 and T6, respectively. In this study, nutrient contents (protein, lipid and carbohydrate) were monitored monthly. Significant variations (P<0.05) were found in the mean values of nutrient contents with different treatments of feed items but in case of same feed item no significant difference was found in the nutrient content at different months. Among the non-conventional feed items treatment T4 (Azolla) varied more significantly (P<0.05) for the mean values of protein content. Findings indicated that Azolla was more nutritive and low cost effective diets for fish farming in Bangladesh.

Keywords:   Azolla, Conventional and non-conventional feed; Carp polyculture; Bangladesh


តំបន់

Asia