នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

hort.purdue.edu/newcrop/ImportE...rt/ie_index.html

Agencies Listed by CountryAddresses and Links to Regulatory Bureaus