នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://www.crfg.org/pubs/ff/macadamia.html

Macadamia integrifolia is native to southeastern Queensland where it grows in the rain forests and close to streams. M. tetraphylla is native to southeastern Queensland and northeastern New South Wales, growing in rain forests, in moist places and along stream banks. At the point where the two species meet, there are types that appear to be natural hybrids. The macadamia was introduced into Hawaii about 1881 where it was used as an ornamental and for reforestation. The Hawaii Agricultural Experiment Station named and introduced several promising selections in 1948, which led to the modern macadamia industry in Hawaii. In California two seedling macadamias were planted in the early 1880's and are still standing on the Berkeley campus of the University of California. The importation of improved and named varieties into California from Hawaii began about 1950. Macadamias are also commercially important in Australia, South Africa and Central America.