នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

1,178 pages, illustrated, photos

Publication Details

  • Published: 1994
  • Publisher: CRC Press
  • ISBN-10: 0849344557
  • Dewey Decimal: 613.203
  • ECHO Library: 613.203 ENS

ស្លាក

Nutrition Foods