នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Français (fr), Español (es), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/making-goo...kra-seeding

Access Agriculture Training Video

In Benin, producers show us how to plant okra properly. Put no more than 2 to 3 seeds in each hole and plant at proper spacing to let in air and allow the plants to develop well.

 

Available languages

Arabic   Bambara   Chichewa / Nyanja   English   Fon   French   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Spanish   Tumbuka   Twi   Wolof