នេះ Article មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1/2

cup passionfruit (including seeds)  

4

tbsp coconut oil melted, cooled

1

tsp vanilla  

2

  eggs  

2

tsp lime juice  

1/2 – 3/4

cups sugar  

1 1/4

cups breadfruit flour  

dash

  salt  

1/2

tsp baking soda  

1

tsp baking powder  

1/4

tsp ginger powder  

1/2

tsp cinnamon  

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Preheat oven to 350 degrees.    
  2. Grease or line a cookie sheet with parchment.
  3. Mix oil, eggs and vanilla. (use paddle attachment if you have one.)
  4. Add sugar. Continue mixing.
  5. Whisk breadfruit flour, baking soda, baking powder, ginger, cinnamon together.
  6. Add dry mixture until well incorporated, being careful not to overmix.
  7. Drop as cookies on baking sheet.
  8. Bake for 8-10 minutes.

 


ស្លាក

Breadfruit