នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

rotaryserviceblog.org/2018/10/16/5...fight-hunger/

The Food Plant Solutions Rotarian Action Group (FPS RAG) promotes innovative solutions to end hunger, malnutrition and ensure food security that is nutritious, sustainable, cost effective and proven to work. Food Plant Solutions creates educational publications that help the Rotary network understand the connection between plant selection and nutrition. This empowers clubs to work with communities to grow or source and eat a range of highly nutritious plants with differing seasonal requirements and maturities.