នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.ijrrjournal.com/IJRR_Vol.6_Is...9/IJRR0023.pdf

Abstract, International Journal of Research and Review, 2019

Natural extracts like pyroligneous acid (wood vinegar) is evaluated for pest repellant action of Abelmoschus esculentus and Solanum melongena. Wood species as Gliricidia sepium, Cinnamomum zeylanicum, Acacia leucophloea, and Azadirachta indica used for preparation of pyroligneous acids from different concentrations such as 0%, 0.25%, 0.50%, 0.75%, 1.0% for the experiment. Pyroligneous acid applied as foliar spray with one week intervals when the plant is having four to five leaves per each plant. Pyroligneous acids from different wood species were not significant but Azadirachta indica wood species showed lower mean values of pest attacks as 1st week 1.05 ± 0.11 , 2 nd week 2.05 ± 0.16 , 3rd week 2.75 ± 0.18 and 4th week 3.25 ± 0.17 for the Abelmoschus esculentus plant. Pyroligneous acids from different concentrations were significant except the 1st week. Mean values for the pest attacks explain as 1st week 0.81 ± 0.03, 2nd week 1.50 ± 0.07, 3rd week 2.12 ± 0.09 and 4th week 2.31 ± 0.11 for the Abelmoschus esculentus plant. Interaction effect was not significant in all weeks. Also for the Solanum melongena, pyroligneous acids from different wood species were not significant but the pyroligneous acids from Azadirachta indica wood species were having lower mean value of pest attacks. It can described as 1st week 0.70 ± 0.10, 2nd week 1.50 ± 0.12, 3rd week 2.05 ± 0.16 and 4th week 2.40 ± 0.17. Solanum melongena plants also showed same actions for the different concentrations of pyroligneous acids were significant.

Keywords: Pyroligneous acid, Pest repellant, Wood species, Concentrations, Synthetic, Chemicals