នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This publication tells how to plan and maintain a garden that will survive a drought.

Publication Details

  • Published: 1981
  • Publisher: Garden Way
  • ISBN-10: 0882662872
  • Dewey Decimal: 635.048
  • ECHO Library: 632.12 HAK