នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

Los objectives de esta obra son: 

  • Clarificar, simplificar y poner en contexto los de la conservacion ecologica; 
  • Proveer un recurso interactivo y divertido que despierte el interes y creatividad de los alumnos y maetros; 
  • Hacerque los alumnos mejoren en sus estudios, especialmente con respecto al alfabetismo y la responsabilidad ambiental, y que sean motivados a continuar con su education; 
  • Hacer que los docents emperndan actividades mas creativas, interactivas y divertidas para motivar mejor a sus alumnos a que signanestudiando, 
  • Motivar a los futuros agricultores a diversificar sus cultivos practicar metodos sanos con respecto al ambiente; 
  • A traves de los objectivos anteriores, mejorar la calidad de vida de cada persona, ya que los aprendizajes afectaran el ambiente, la nutricion y la salud. 

Dios, destruccion, sufrimiento de los animales, fuentes de agua, sultivos sufren, grito de socorro, lombriz, la pesadilla, agricultor comparte unsueno, abonera organica, sorpresas y exitos. 

Disponible solo en español. 

Publication Details

  • Published: 2007
  • Publisher: Talleres Graficos UCA
  • Dewey Decimal: 261.8
  • ECHO Library: 261.8 CRU SPANISH