នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/fattening-...p-and-goats

Access Agriculture Training Video

Usually, farmers fatten male sheep and goats because they grow faster. To fatten the animals, it is important to find the right animals. To fatten sheep and goats, also give them protein rich feed for about 3 to 6 months. Along with good food, you must also make sure that the animals are kept in a healthy environment. Vaccinate and give them deworming tablets every three months to help keep them healthy. 

 

Available languages

Arabic   Bangla   English   French