នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en), Français (fr),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.accessagriculture.org/taking-mil...tion-centre

Access Agriculture Training Video

Milk spoils because of germs that are too small to see. The germs grow in the milk and spoil it. Germs multiply faster in warm milk than in cold milk. So move the milk to the collection centre within 30 minutes of milking, or the milk will start to spoil.

 

Available languages

Arabic   Chitonga / Tonga   English   French   Hausa   Peulh / Fulfuldé / Pulaar   Yoruba