នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.europarl.europa.eu/cmsdata/219...d%20food.pdf

European Union, 2021

This study provides a broad perspective on the main trends regarding the use of pesticides in developing countries and their impacts on human health and food security. Information is provided on the challenges of controlling these hazardous substances, along with the extent to which pesticides banned within the European Union (EU) are exported to third countries. The analysis assesses the factorsbehind the continuation of these exports, along with the rising demand for better controls. Recommendations are intended to improve the ability for all people, including future generations, to have access to healthy food in line with United Nations declarations. These recommendations include collaborating with the Rotterdam Convention to strengthen capacity building programmes and the use of the knowledge base maintained by the Convention; supporting collaboration among developing countries to strengthen pesticide risk regulation; explore options to make regulatory risk data more transparent and accessible; strengthen research and education in alternatives to pesticides; stop all exports of crop protection products banned in the EU; only allow the export ofseverely restricted pesticides if these are regulated accordingly and used properly in the importing country; and support the re-evaluation of pesticide registrations in developing countries to be in line with FAO/WHO Code of Conduct.