នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

play.google.com/store/apps/deta...ore/apps/details

Android

Regreening Africa App is a mobile-based android application that helps users to collect information on how farmers are managing and protecting trees on their farms. 

This application was developed under the Regreening Africa project, a project that targets to reverse land degradation in Africa by scaling up evergreen agriculture.

This application captures farmer information, livestock information, tree/shrub information and tree nursery profiling.

Features
- The App supports simple text and numeric data, images, and location data of tree/shrub and nurseries.
- It allows users to collect data offline and upload it to the server once the device is connected to mobile network or WIFI.
- users can view the data they have collected by clicking view data button.