នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.growables.org/information/Tr...muricatanew.htm

Growables

Origin
The soursop originated in the lowlands of Central America.  Oviedo, in 1526, described the soursop as abundant in the West Indies and in northern South America. It is today found in Bermuda and the Bahamas, and both wild and cultivated, from sea-level to an altitude of 3,500 ft (1,150 m) throughout the West Indies and from southern Mexico to Peru and Argentina. 1

In Florida, the soursop has been grown to a limited extent for possibly 110 years. Sturtevant noted that it was not included by Atwood among Florida fruits in 1867 but was listed by the American Pomological Society in 1879. A tree fruited at the home of John Fogarty of Manatee before the freeze of 1886. In the southeastern part of the state and especially on the Florida Keys, it is often planted in home gardens. 1

Description
Of the 60 or more species of the genus Annona, family Annonaceae, the soursop, A. muricata L., is the most tropical, the largest-fruited, and the only one lending itself well to preserving and processing. 1