នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Christopher Barsulo, Oktian Buneke, Andy Bell

Event: 2023 ECHO Asia Agriculture & Community Development Conference -- "From Surviving to Thriving" (17 តុលា 2023)