នេះ Publication Issue មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 • Fair fruit trade
 • Exporting mangoes from Burkina Faso
 • Bolivian producers lobby for change
 • Improved shea butter trading through certification
 • Agroecological cotton and fair trade make the difference
 • Filipino handicrafts
 • Organic and fair trade products attract new customers
 • Corporate challenges to fairtrade
 • Direct trade that benefits poor communities in India and the UK
 • The Mexican network of organic markets
 • Participatory guarantee systems offer alternative certification
 • Building grower-consumer alliances for contronting the coffee crisis
 • Communication technologies support trade in Africa