នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Larry Smoak

Event: ECHO Congreso Agricultura y Desarrollo Comunitario - Managua Nicaragua (28 កញ្ញា 2016)

En la zona trópica, calurosa y húmeda, donde la materia orgánica se desintegra rápidamente y constantemente, ¿cuál planta escogería para mayor producción de biomasa y conservación de suelo?  Larry Smoak describe su experiencia después de doce años de trabajo con especias de inga usadas en sistemas de cultivo en callejones en la costa norte de Honduras.

Larry Smoak y su esposa Allison juntos con sus cuatro hijos viven y trabajan in el campo de Honduras donde dirigen El Campamento Adulán, un centro de discipulación integral para jóvenes de todas las Américas, y coordinan proyectos de desarrollo comunitario y agricultura en las comunidades cercanas. Larry, nacido de padres misioneros en Colombia, y que tiene una licenciatura en Economía y una maestría en Misiones y Estudios Interculturales, tiene doce años de trabajar con especias de inga en cultivo en callejones y conservación de suelo.