នេះ Collection មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: Español (es), Kiswahili (sw), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

សូម​ចូល​ដើម្បី​ចូល​ដំណើរការ​ទំព័រ​នេះ [ ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល ]

សហគមន៍អេកូ ECHOcommunity គឺជាសហគមន៍សមាជិកភាពដែលផ្តល់ការទទួលបានធនធាននៅលើបណ្តាញរបស់អេកូស្ទើរតែទាំងអស់ ក៏ដូចជាឧបករណ៍ការទំនាក់ទំនងដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍន៏អោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។ ដើម្បីសម្របសម្រួលការអន្តរាគមន៍នេះ និងប្រកាន់យកនូវគុណភាពនៃធនធានដែលបានផ្តល់អោយ សមាជិកភាពគឺតម្រូវអោយទទួលបានភាគច្រើនការចូលទៅក្នុង សហគមន៍អេកូចុចអក់ ECHOcommunity.org។ ការចូលជាសមាជិកភាពគឹមិនគិតថ្លៃទេ ហើយគុណប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកធ្វើការផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងធ្វើការ​ទូទាំងពិភពលោក។ [ ចុះឈ្មោះ ]


Agroforestry is the agricultural practice of combining the management of annual crops and/or animals with trees. Agroforestry systems, largely composed of perennial crops, offer the resilience needed to address extreme climatic issues such as drought and torrential rain, along with social and economic factors that influence agricultural production of small-scale farmers.