នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  
 

Event: ECHO East Africa Symposium 2011 (20 កុម្ភៈ 2011)


ស្លាក

Sand Dam

តំបន់

East Africa