នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

https://esaff.org/index-php/

The Origin Of ESAFF

The Eastern and Southern Africa small-scale Farmers Forum (ESAFF) is a network of grassroots small scale farmers’ organizations working in 16 countries of Eastern and Southern Africa (ESA) region. The movement which started in 2002 during the World Summit on Sustainable Development (WSSD) in Johannesburg – South Africa is a small scale farmer initiated, farmer led and farmer owned.

ESAFF, a fully operational since April 2009, is registered in Tanzania under Non-Governmental Organizations Act 2002 of the United Republic of Tanzania since 27 August 2007 with registration number 00NGO/1097. The secretariat of ESAFF is in Morogoro – Tanzania and is led by the Coordinator who reports to the Regional Board.

The Purpose Of ESAFF

Is to enable small farmers in Eastern and Southern Africa to speak as a united voice so that issues, concerns and recommendations become an integral part of policies and practices at grassroots levels, national levels as well as at regional and global levels.