នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Boonsong Thansrithong, ECHO Asia

Event: 2016 Myanmar Workshop (02 កុម្ភៈ 2016)

An introduction to fruit tree propagation and overview of various techniques such as air layering, budding, grafting, and topping.