នេះ Presentation មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: ไทย (th), English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

 

Presented By: Landon Darilek

Event: 2020 ECHO Asia Introduction to Soils

This training gives a broad overview and introduction to some basic soil characteristics: phases (solid, liquid, gas), texture, density, structure, reaction (pH), plant-water relationships, organic matter, and nutrients. 

After some classroom discussion we went out to into the ECHO Farm where we looked at soil profiles with different soil horizons to point out textural, color, density, and structural differences. Participants practiced determining soil texture by feel.

Special thanks to Dr. Landon Darilek for giving this presentation at the ECHO Asia Small Farm Resource Center in Chiang Mai, Thailand in June/July 2020.

 

2020 มูลนิธิเอคโค่ เอเซีย บทนำสู่ ปฏพีศาสตร์

การอบรมนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับบทนำและข้อมูลภาพรวมของคุณสมบัติพื้นฐานบางประการของดิน : องค์ประกอบของดิน (ของแข็ง,ของเหลว,ก๊าซ), เนื้อดิน, ความหนาแน่น,โครงสร้าง, การตอบสนองความเป็นกรด-ด่าง,ความสัมพันธ์ของพืชและนำ้,อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารต่างๆ

หลังจากการเรียนให้ห้องเรียน เราได้ออกไปยังสวนสาธิตของเอคโค่เพื่อดูหน้าตักดินและศึกษาเกี่ยวกับชั้นต่างๆของดิน ชนิดของเนื้อดิน สีของดิน ความหนาแน่น และโครงสร้างที่แตกต่างกันของดิน ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการจำแนกเนื้อดินโดยการใช้มือสัมผัส

ขอบพระคุณ ดร. แลนดอน ดารีเลก สำหรับการเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้ ณ มูลนิธิเอคโค่ เอเซีย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ในวันที่ 


ស្លាក

Soil pH Soil ion

តំបន់

Asia