នេះ Link មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

www.resilience.org/stories/2019-...d-produce-all/

Resilience.org, 2019

How much of the world’s food do smallholders produce? by Vincent Ricciardi and colleagues, published in Global Food Security, the researchers estimate that small farms produce “28–31% of total crop production and 30–34% of food supply on 24% of gross agricultural area.” They define small farms as those having less than 2 hectare.  In this research, livestock production and fisheries are not included. The selected farm size limit is very small, In Sweden units with less than 2 hectares are not even defined as a farm. Our own farm with around 1 hectare of vegetables and fruits, 8 hectares of arable grassland and 13 hectares of permanent grassland certainly would qualify as a very small farm in this country.