នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

This book may no longer be available in print.

96 pages, illustrated, photos

Publication Details

  • Published: 2002
  • Publisher: International Centre for Underutilised Crops
  • ISBN-10: 0854327762
  • Dewey Decimal: 581.526
  • ECHO Library: 581.526 SID

ស្លាក

Baobab

Collections