នេះ Book មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English,
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

កំណត់ថ្នាក់អត្រា​ធនធាន​នេះ


Book Recommendation

Give and take thumbnail

For generations, we have focused on the individual drivers of success: passion, hard work, talent, and luck. But in today’s dramatically reconfigured world, success is increasingly dependent on how we interact with others. In Give and Take, Adam Grant, an award-winning researcher and Wharton’s highest-rated professor, examines the surprising forces that shape why some people rise to the top of the success ladder while others sink to the bottom. Praised by social scientists, business theorists, and corporate leaders, Give and Take opens up an approach to work, interactions, and productivity that is nothing short of revolutionary.

Publication Details

  • Publisher: Penquin Publishing
  • Dewey Decimal: 158.2
  • ECHO Library: 158.2 GRA Staff

Purchase