នេះ Page មិន​មាន​ក្នុង​ភាសា​របស់​អ្នក, មើល​ក្នុង: English (en),
ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​បកប្រែ Google:  

These are a few images from the Biosand Water Filtration Workshop on 18 March 2022. CLICK HERE to return to workshop resources.

Biosand Water Filtration Workshop 18March22

Workshop 18Mar22 Fig2Workshop 18Mar22 Fig3Workshop 18Mar22 Fig4Workshop 18Mar22 Fig5Workshop 18Mar22 Fig6Workshop 18Mar22 Fig7Workshop 18Mar22 Fig8Workshop 18Mar22 Fig9Workshop 18Mar22 Fig10Workshop 18Mar22 Fig11Workshop 18Mar22 Fig12Workshop 18Mar22 Fig13Workshop 18Mar22 Fig14Workshop 18Mar22 Fig15