ឧសភា 2024


ECHO Asia Biochar Academy (in partnership with the International Biochar Initiative IBI)

06 ឧសភា 2024 08:30 - 10 ឧសភា 2024 16:30

ECHO Asia Small Farm Resource Center Chiang Mai, Thailand, Thailand
Presented By: ECHO Asia and the International Biochar Initiative (IBI)

 

IBI’s Biochar Academy is an immersive in-person, multi-day, hands-on workforce development course designed to equip emerging and future biochar professionals with the knowledge and tools necessary to become effective biochar advocates, educators, and practitioners. 

IBI Biochar Academy: Thailand 'Save-the-Date'

 

Link to Event Page:

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-academy-thailand/

 

PARTICIPANTS WILL:

  • Hear from biochar experts to gain insight into the current and future state of biochar research, commercial activity, and opportunities
  • Become equipped with essential knowledge for training others in biochar fundamentals
  • Make biochar using low-tech methods and identify a wide variety of applications for biochar
  • Discuss the relationship between biochar and climate change mitigation
  • Recognize the growing number of biochar production technologies, their co-products, scaling potential and more
  • Grasp the carbon removal marketplace and opportunities for biochar producers and farmers with a regional focus on Southeast Asia
  • Network with other biochar stakeholders working in research, farmer education, carbon removal markets, biochar production and market development

មិថុនា 2024


ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (TAD) Course

24 មិថុនា 2024 08:30 - 29 មិថុនា 2024 16:30

ECHO Asia Small Farm Resource Center Chiang Mai, Thailand, Thailand
Presented By: ECHO Asia Impact Center

This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impact agricultural ideas and techniques. Participants will be introduced to various agricultural practices and technologies through classroom time and hands-on activities on the farm, learning to 'use what you have to make what you need.'

This course is considered an 'introductory survey course' and will present a broad overview of many options suited to smallholder agricultural contexts in Asia. 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course Schedule_Nov_2022

សីហា 2024


การอบรมหลักสูตร การพัฒนาและการทำเกษตรในเขตพื้นที่ร้อนชื้น ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course (TAD) - Thai Language

19 សីហា 2024 16:10 - 24 សីហា 2024 16:10

ECHO Asia Small Farm Resource Center, Chiang Mai ศูนย์การเรียนรู้และธนาคารเมล็ดพันธุ์ เอคโค่ เอเชีย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ , Thailand ประเทศไทย
Presented By: ECHO Asia Impact Center จัดอบรมโดย เอคโค่ เอเชีย

 

หลักสูตรการอบรมนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนา มิชชั่นนารี และอาสาสมัคร ที่กำลังมองหาแนวทางในการประยุกต์ใช้ทักษะและเทคนิคด้านการทำการเกษตรที่มีประโยชน์และมีต้นทุนต่ำในการทำงานกับชุมชน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการทำการเกษตรที่หลากหลายตลอดการอบรม เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากที่มีตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรนี้เปรียบเสมือนกับ หลักสูตรการเริ่มต้นสำรวจ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของหัวข้อและเทคนิคในการทำการเกษตรต่างๆที่เหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย

 

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (Thai Language) Course_August_2024 Flier

វិច្ឆិកា 2024


The 31st Annual ECHO® International Agriculture Conference 

12 វិច្ឆិកា 2024 08:00 - 14 វិច្ឆិកា 2024 20:00

ECHO Global Farm and Crowne Plaza Fort Myers Gulf Coast Hotel, Ft. Myers, USA  , USA
Presented By: ECHO

SAVE THE DATE

Plenary speakers, breakout sessions, and workshops will provide opportunities for learning with others devoted to eradicating hunger and improving lives through agriculture, clean water, and community development.  Speakers share their agricultural challenges and successes, personal experiences, and transferrable principles for daily improving the lives of millions facing food insecurity. The highlight is networking with like-minded practitioners, researchers, and educators.    The conference is from November 12-14 in Fort Myers, Florida.  

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development (TAD) Course

18 វិច្ឆិកា 2024 08:30 - 23 វិច្ឆិកា 2024 16:30

ECHO Asia Small Farm Resource Center Chiang Mai, Thailand, Thailand
Presented By: ECHO Asia Impact Center

This 1-week course is designed for development workers, missionaries, and volunteers looking to engage their communities with low-cost, high-impact agricultural ideas and techniques. Participants will be introduced to various agricultural practices and technologies through classroom time and hands-on activities on the farm, learning to 'use what you have to make what you need.'

This course is considered an 'introductory survey course' and will present a broad overview of many options suited to smallholder agricultural contexts in Asia.

ECHO Asia Tropical Agriculture & Development Course Schedule_Nov_2022