Afihan yi se alaaye bi ati se nbeere egbe alajo pelu bi a ti se nse akoso re.