இந்த Book உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Español (es),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

This book may no longer be available in print.

Los participantes en la Reunión Técnica Internacional sobre Variables Sociales en la Planificación del Desarrollo Rural, celebrada en Guatemala en junio de 1973, recomendaron a los organizadores los aspectos sociales del desarrollo en la planificación. Asimismo, solicitaron que se organice una nueva reunión para conocer los resultados de este esfuerzo y orientar futuras acciones e intercambio de experiencias en este campo.

Los trabajos que aquí se presentan son producto de una segunda reunión realizada en El Salvador del 26 al 29 de junio de 1974. Básicamente, tratan de procedimientos específicos para la incorporación de variables sociales en la planificación y programación del desarrollo rural, así como de diferentes enfoques de la planificación nacional. Las recomendaciones que resultaron de las discusiones son de especial importancia y merecen ser estudiadas por toda persona interesada en mejorar los sistemas de siembra en esta región.

Publication Details

  • Published: 1974
  • Publisher: Instituto Interamericano
  • Dewey Decimal: 338.109
  • ECHO Library: 338.109 INS SPANISH

குறிச்சொற்கள்

Spanish Language