இந்த Publication Issue உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: Français (fr), Português (pt), English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

An illustrated description of the practice and benefits of farming the protein-rich sakondry bug Zanna tenebrosa for human consumption.

Part of a series of books about insects:
The Complex World of Insects
Controlling Insect Pests by Natural Means
Edible Insects
Bugs and Beans for Breakfast?
Crickets — the New Cattle?
Black Soldier Flies and How to Farm Them

Written and illustrated for MissionAssist using information
from the public domain
This edition published in the United Kingdom in 2023 by MissionAssist
Copyright © 2023 MissionAssist


குறிச்சொற்கள்

Beneficial Insects