இந்த Link உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  

www.accessagriculture.org/community-...-seed-banks

Access Agriculture Training Video 

Because of our seed bank, we have native varieties again. By using indigenous seed our costs have reduced as we can grow and keep our own seed. So, we don’t have to depend on the market. In our seed bank, we also train farmers how to grow crops organically, free from chemicals. We train farmers how they can be self-reliant, how to keep the environment healthy, and how our body will be healthy by eating traditional varieties.

Available Languages: 

BanglaEnglishFrenchHindiKannadaMarathiOriya