இந்த Article உங்கள் மொழியில் இல்லை, இதில் பார்க்கவும்: English (en),
அல்லது Google Translate பயன்படுத்த:  


Ingredients:

Amount

(1, .50  , 8)

Unit

(cup, Tbsp, g, ml)

Item

(egg, chaya leaves, sugar)

Preparation

(crushed, diced, whole)

1

medium

chicken

 

1 ½

cup

pigeon or congo peas

boiled

2

medium pieces

papaya

 

1

cup

winged beans

 

1

cup

moringa leaves

 

1

 

onion

 

1

 

tomato

 

3

cloves

garlic

 

 

 

salt or Accent

 

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

   

 

 

   

 

 

     

 

     

 

 

   

Recipe Instructions:

  1. Sauté garlic, onion and tomato.
  2. Add sliced chicken, boiled peas, and boil for 20 minutes.
  3. Add papaya and winged beans and boil another 10 minutes.
  4. Add Accent and salt to taste.
  5. Add moringa leaves before removing from heat.
  6. Serve hot.

 


குறிச்சொற்கள்

Pigeon Pea Papaya